ทันตกรรมทัวไป

งานทันตกรรมทั่วไป  คือการให้บริการเกี่ยวกับ

  • การตรวจวินิฉัย การวิเคราะห์โรค รวมไปถึงการพิมพ์ปาก เพื่อทำโมเดลฟัน 
    เพื่อการศึกษา การเอ๊กซเรย์ การให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา
  • ขูดหิน ปูน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์

  • การอุดฟันที่ผุ และ การเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า  
    ในกรณีที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เช่นวัสดุมีการแตก ร้าว หรือบิ่น เป็นต้น