ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟัน หรือ ดัดฟัน เป็นการแก้ไขความผิดปกติ
ในด้านของการเรียงตัวของฟันที่ไม่สวยงาม
เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อนเก และแก้ไขความผิดปกติของการ
สบฟันเพื่อให้มีีลักษณะการสบฟันที่ถูกต้อง สามารถเคี้ยวอาหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก ที่มีสาเหตุ
มาจาก การทำความสะอาดเหงือกและฟันได้อย่างไม่ทั่วถึง โดย
เฉพาะในบริเวณ ที่มีฟันเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ และที่สำคัญ
สำหรับคนที่มีฟันห่างก็จะ ช่วยให้สามารถพูดออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน

และนอกจากนี้ การมีฟันที่เรียงตัวอย่างถูกต้องสวยงาม ยังช่วยส่ง
เสริมบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมอีกด้วย

 

ลักษณะของฟันที่อาจจะต้องได้รับการจัดฟัน

• ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
• ฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
• มีลักษณะการสบฟันแบบฟันล่างคร่อมฟันบน
• เมื่อสบฟันสนิทแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
• จุดกึ่งกลางระหว่างซ้ายและขวาของฟันบนและฟันล่างไม่ตรงกัน
• ฟันซ้อนเก
• ฟันบิด
• ฟันห่าง

 

การจัดฟัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบถอดได้

เหมาะกับคนไข้เด็ก อายุประมาณ 8-11 ปี ยังมีฟันน้ำนมเหลืออยู่บางซี่
โดยจะทำในกรณีที่มีความผิดปกติ เกิดขึ้นไม่มากนัก
หรือจัดเพื่อเตรียมสภาพฟันก่อนจัดฟันแบบ ติดแน่นต่อไป

2. การจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบติดแน่น

เหมาะกับคนไข้อายุ 10 ปีขึ้นไปซึ่งเริ่มมีฟันแท้ขึ้นเกือบครบทั้งปาก
จนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นการจัดฟันเพื่อให้ฟันมีการเรียงตัวสวยงาม
และมีโครงสร้างใบหน้าที่มีความสมดุล ส่วนใหญ่แล้วการจัดฟันแบบ
ติดแน่นจะใช้เวลาในการจัด 2-3 ปี

ภายหลังการจัดฟัน จะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือเรียก
ว่า retainerพื่อที่จะคงตำแหน่งของฟันแต่ละซี่ไว้ให้อยู่ในตำแหน่ง
เดิม ซึ่งถ้าไม่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันนี้ หรือใส่ไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำ
ให้ฟันล้มได้ง่าย และฟันอาจจะเคลื่อนมายังตำแหน่งเดิมก่อนที่จะ
จัดฟัน